حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل می شود که کسی که در سه نماز جمعه شرکت نکند، منافق است. آیا این حدیث صحیح است، اگر هست، پس چرا نماز جمعه واجب نیست؟
حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل می شود که کسی که در سه نماز جمعه شرکت نکند، منافق است. آیا این حدیث صحیح است، اگر هست، پس چرا نماز جمعه واجب نیست؟

باسمه تعالی

حدیث مزبور که از امام باقر علیه السلام به سند معتبر نقل شده است، یکی از ادله وجوب عینی نماز جمعه در زمان غیبت امام عصر علیه السلام محسوب می شود؛ اما نظر به ادله دیگری که با این دلیل منافات دارد، از نظر معظم له نماز جمعه واجب تخییری است؛ یعنی مکلف در ظهر روز جمعه یا باید نماز ظهر بخواند یا نماز جمعه.

کد سایت fa9665
طبقه بندی موضوعی احکام نماز جمعه