فردی در قرض دادن به دیگران سکه دهد ولی قرض گیرنده بگوید سکه را بفروش و پولش را به حسابم واریزکن بازهم قرض دهنده می توان همان سکه را مطالبه کند؟
فردی در قرض دادن به دیگران سکه دهد ولی قرض گیرنده بگوید سکه را بفروش و پولش را به حسابم واریزکن بازهم قرض دهنده می توان همان سکه را مطالبه کند؟

باسمه تعالی

اگر واقعاً طرفین اراده کرده اند که سکه قرض داده شود و به عبارت دیگر عقد شرعی قرض روی خود سکه بسته شود، قرض دهنده در سررسید تأیه قرض، صرفاً می تواند سکه مطالبه کند و تبدیل سکه قرض داده شده به پول اثری در این حکم ندارد.

کد سایت fa9662
طبقه بندی موضوعی احکام ربا|احکام اختصاصی قرض