دراجاره یاشراکت ویامضاربه اگریکی ازدوطرف قبل ازپایان قراردادفوت کنندآیامعاملات مذکورباطل وادامه منتقل به وارث می شودوباعدم رضایت ادامه قرارداد، ضررطرف مقابل واجب است جبران شود؟
سلام دراجاره یاشراکت ویامضاربه اگریکی ازدوطرف قبل ازپایان قراردادفوت کنندآیامعاملات مذکورباطل وادامه منتقل به وارث میشودوباعدم رضایت ادامه قرارداد، ضررطرف مقابل واجب است جبران شود؟آقای سبحانی

باسمه تعالی

1. در عقود مذکور، مرگ یکی از طرفین منجر به بطلان عقد نمی شود؛ مگر اینکه عقد مشروط به حیات آن فرد باشد. یعنی مثلاً شرط شود که عقد تنها تا زمان حیات طرفین یا یکی از آنها اعتبار داشته باشد.
2. ورثه متوفی تنها از طرقی می‌توانند اقدام به فسخ کنند که اگر میت زنده بود از همان طرق می‌توانست قرارداد را فسخ کند.
3. لزوم جبران ضرر بسته به شرایط خود قرارداد است.