اگر شخصی جنسی داشته باشد و یکسال بگذرد و سرمایه اش افزایش قیمت داشته باشد، آیا باید خمس افزایش قیمت را پرداخت کند؟
اگر شخصی جنسی داشته باشد و یکسال بگذرد و سرمایه اش افزایش قیمت داشته باشد، آیا باید خمس افزایش قیمت را پرداخت کند؟ اگر قرار بر پرداخت است آیا باید جنس افزایش یافته را از تورم سالانه که ایجاد شده است می تواند کم کرد و از باقی مانده آن خمس را پرداخت کند؟ اگر افزایش قیمت به حدی بود که فرد به عسر و حرج بیافتد و به سختی بتواند خمس آن را بدهد تکلیف؟ چیست؟

باسمه تعالی

1. در سر سال خمسی یا یکسال بعد از به دست آوردن جنس مذکورT باید خمسش را بپردازد.

2. بله می تواند میزان تورم را (به نرخ رسمی اعلام شده توسط سود نهادهای قانونی) از مقدار افزایش یافته کسر کند و خمس بقیه را باید بپردازد.

3. در فرضی که پرداخت خمس ایشان را به عسر و حرج دچار می کند، باید با دفتر هماهنگ کند و در مواردی حسب شرایط، اجازه تأخیر در پرداخت به ایشان داده می شود.

کد سایت fa9635