اگر مرد شیعه به صیغه اعتقاد ندارد و به اجبار خانم صیغه خوانده شد. الآن قبل از موعد خانم بهم زده است. باید مرد بقیه مدت را ببخشد؟
اگر مرد شیعه به صیغه اعتقاد ندارد و به اجبار خانم صیغه خوانده شد. الآن قبل از موعد خانم بهم زده است. باوجود اینکه مرد از اول گفته من اعتقاد به صیغه ندارم. باید مرد بقیه مدت را ببخشد؟

 باسمه تعالی

اگر صیغه با شرایط صحیح جاری شده است، عقد موقت صحیح است و تا زمانی که مرد بقیه مدت را نبخشیده است، به قوت خود باقی است.

کد سایت fa9634
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه