آیا طرح دعوای جدید بر یک موضوع واحد مسموع است؟
زمینی محل تنازع بوده است و یک طرف از دعوا ادعای مالکیت داشته، اما آن ادعا چندین بار توسط قضات محترم مردود و درنتیجه آن مدعی چندین بار محکوم شده است. اکنون با توجه به محکومیت های قطعی و مکرر مدعی فوق الذکر، آیا شرع مقدس اسلام اجازه می دهد که طرف دعوا پس از محکومیت های متعدد، در خصوص محل تنازع "داوری"کند؟ آیا بی طرفی وعدم ذینفع بون در "داور"شرط است یاخیر؟

باسمه تعالی

طرح دعوای جدید بر یک موضوع واحد که در مورد آن به طریق مشروع و قانونی توسط قاضی دارای صلاحیت شرعی و قانونی داوری و حکم قطعی صادر شده است، بدون ارائه ادله مثبته جدید که کاشف بطلان مستندات داوری باشد، شرعاً مسموع نیست.

کد سایت fa9613
طبقه بندی موضوعی احکام قضاوت