اگر بعد وقت شک کند که نماز را خوانده یا نه، آیا باید بنا بگذارد که خوانده است؟
اگر بعد وقت شک کند که نماز را خوانده یا نه، آیا باید بنا بگذارد که خوانده است؟

باسمه تعالی

بنا را بگذارد براین که بجا آورده است.

کد سایت fa9611
طبقه بندی موضوعی شکیات