در غسل استحاضه اگر هنگام صبح بدلیل متوسطه بودن غسل کرده آیا اختبار دائمى نیاز است یا می تواند براى نماز ظهر اختبار کند و حکم همان زمان را انجام دهد؟
در غسل استحاضه اگر هنگام صبح بدلیل متوسطه بودن غسل کرده آیا اختبار دائمى نیاز است یا می تواند براى نماز ظهر اختبار کند و حکم همان زمان را انجام دهد؟ این اختبار از چه زمانى قبل نماز کفایت می کند؟ اگر بین دو نماز صبح و ظهر اختبار کرد و از متوسطه به قلیله تبدیل شد و مجددا براى نماز ظهر متوسطه شد، آیا غسل مجدد نیاز است؟

باسمه تعالی

1. مستحاضه باید حال خود را در حال انجام عمل ملاحظه کند اگر هنگام عمل قلیلة باشد، به وظیفه مرتبط با آن عمل کند و اگر متوسطه است به وظیفه مربوط به آن و همین طور. بنابراین اختبار باید به گونه ای باشد که حال خود را در حال به جا آوردن عمل احراز کند.

این احراز می تواند با اختبار کردن لحظاتی قبل از عمل محقق شود یا اینکه قبلاً اختبار کرده است و الآن که می خواهد عمل را انجام دهد یقین دارد تغییر در حال او ایجاد نشده است و همان حال قبلی خود را ملاک قرار می دهد و یا اگر شک دارد که تغییری حاصل شده یا نه بنا را می گذارد، بر همان حالت قبلی که اختبار کرده بود.

2. با توضیحی که در بند 1 بیان شد، باید برای نماز ظهر به وظیفه متوسطه عمل کند. اگر برای نماز صبح که متوسط بود غسل کرده باشد، اکنون نیاز به غسل مجدد ندارد و اگر نکرده باشد، اکنون برای نماز ظهر باید غسل کند.

کد سایت fa9610
طبقه بندی موضوعی اغسال