آیا بر آن طرف از مهر که اسم برجسته روی مهر چاپ شده است؛ مثلا (شهید کربلا ) نوشته باشد، می شود سجده کرد و‌ نماز صحیح می باشد؟
آیا بر آن طرف از مهر که اسم برجسته روی مهر چاپ شده است؛ مثلا (شهید کربلا ) نوشته باشد، می شود سجده کرد و‌ نماز صحیح می باشد؟

باسمه تعالی

اگر برجستگی در حدی نباشد که مانع از تماس پیشانی با قسمت های دیگر شود یا مقداری از مهر که برجسته است و با پیشانی تماس پیدا می کند، در حد یک بند انگشت باشد، سجده صحیح است.

کد سایت fa9605
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز