آیا مشروعیت حقوق مالکیت فکری مانند: حق تألیف و حق اختراع مورد را می پذیرید؟ آیا تعدی و تجاوز به چنین حقوقی ضمان آور بوده و موجب تعزیر خواهد بود؟
1. آیا مشروعیت «حقوق مالکیت فکری» مانند حق تألیف و حق اختراع مورد پذیرش معظم له می باشد؟ 2. آیا تعّدی و تجاوز به حقوقِ فکری، «ضمان آور» است؟ (به طور مثال اگر شخصی کتابی را بدون اذن مؤلف تکثیر کرد، ضامن است؟ 3. آیا «تعزیر» می تواند به عنوان یکی از مجازات های تجاوز به حقوقِ مؤلفین قرار گیرد؟

باسمه تعالی

1. «حقوق مالکیت فکری مسلمان» جزء حقوق مشروع در اسلام است.

2. این گونه حقوق باید از سوی افراد مراعات شوند و تعدی به آن جایز نیست و اگر خسارتی بر صاحب حق وارد شود، باید جبران گردد و اگر به طور مثال، کتاب شخصی بدون اذن وی تکثیر گردد یا باید از او اذن گرفته شود یا حق وی ـ حق تألیف ـ بر طبق عرف رایج به وی پرداخت گردد.

3. حاکم شرع می تواند برای هر امر خلاف شرع مجازات تعزیری تعیین کند. بنابراین حکومت اسلامی می تواند برای تجاوز به حقوق فکری مسلمان مجازات تعزیری قرار دهد.