در کارخانه ای کار می کنم یکی از کارگران قدیمی تر به من گفت که صاحب کارخانه این کارخانه را با کلاهبرداری از مالک قبلی خریداری کرده یا فلان قطعه را با دزدی به دست آورده است. تکلیف مال من که کارمند شرکت هستم چیست؟
در کارخانه ای کار می کنم یکی از کارگران قدیمی تر به من گفت که صاحب کارخانه این کارخانه را با کلاهبرداری از مالک قبلی خریداری کرده یا فلان قطعه را با دزدی به دست آورده است. تکلیف مال من که کارمند شرکت هستم چیست؟

باسمه تعالی

صرف گفته یک گارگر دلیل بر وجود چنین قضایایی نمی شود. در هر حال کارکردن در کارخانه مزبور در حدود مقررات داخلی آن کارخانه اشکالی ندارد.

کد سایت fa9596
طبقه بندی موضوعی ارتباطات اجتماعی|سوء ظن