آیا اگر روزه گرفتن در ماه رمضان که به صورت مداوم است، موجب ریزش مو شود، جزو موارد ضرر به بدن است؟
آیا اگر روزه گرفتن در ماه رمضان که به صورت مداوم است، موجب ریزش مو شود، جزو موارد ضرر به بدن است؟ پس‌ آیا می توان به صورت ناپیوسته قضا کرد؟

باسمه تعالی

اگر ریزش مو در حدی باشد که غیر عادی باشد، ضرر محسوب می شود و روزه گرفتن در این فرض صحیح نیست.

کد سایت fa9577