آیا ذبح حیوان در حال بی حسی یا بیهوشی او، مانع از حلیت گوشت حیوان نمی‌گردد؟
آیا ذبح حیوان در حال بی حسی یا بیهوشی او، مانع از حلیت گوشت حیوان نمی‌گردد؟

باسمه تعالی

اگر زنده بودن حیوان در حال ذبح را احراز کرده باشد، بی حسی یا بیهوشی حیوان اشکالی در ذبح شرعی آن ایجاد نمی کند.

کد سایت fa9574