چنانچه همسر با داد و بیداد زیاد، اصرار کند که جلوی چند نفر از خویشاوندانش دیگر نمی خواهد حجاب داشته باشد، تکلیف بنده به عنوان شوهر چیست؟
چنانچه همسر با داد و بیداد زیاد، اصرار کند که جلوی چند نفر از خویشاوندانش دیگر نمی خواهد حجاب داشته باشد، و تمام‌ پیگیری های بنده نتیجه ای نداشته و حتی بحث به خانواده ها کشیده شده است و متاسفانه سخن از طلاق نیز زده شده است. در این صورت تکلیف بنده به عنوان شوهر چیست؟ نمی خواهم زندگی ام را از دست دهم، اما از این موضوع نیز بسیار ناراحتم. لطفا بفرمایید اکنون چه حسی باید داشته باشم و تکلیف شرعی بنده چیست؟

باسمه تعالی

بقای ازدواج و رابطه شرعی زوجیت در چنین شرایطی همچنان برقرار است؛ هرچند نهی از منکر در صورت وجود شرایط شرعی آن لازم است و بیش از این تکلیفی ندارید. از جمله شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر این است که احتمال عقلائی دهید در وی اثر می کند.

کد سایت fa9563