اگر در غسل برای مثال در حال شستن شکم هستیم و آب به پا هم می ریزد. آیا چون در آن زمان در حال غسل جای دیگری بودیم و در حال غسل پا نبودیم، باید پا را غسل بدهیم؟
اگر در غسل برای مثال در حال شستن شکم هستیم و آب به پا هم می ریزد. آیا چون در آن زمان در حال غسل جای دیگری بودیم و در حال غسل پا نبودیم، باید پا را غسل بدهیم؟ یا اینکه چون آب به پا رسیده است نیازی به شستنش نیست؟

باسمه تعالی

اگر در زمانی که آب به پا هم می رسد، نیت غسل داشته باشید، همان آب رسیدن به پا کافی است و نیاز به شستشوی مجدد پا نیست.

کد سایت fa9562
طبقه بندی موضوعی اغسال