آیا زنی که شأنش داشتن خدمت کار نیست، وظیفه شوهرش هست که برای او غذا بپزد و لباس بشوید و ... یا نفقه با همان مواد اولیه و وسایل مورد نیاز محقق می شود؟
با توجه به اینکه در عرف ما زنان خودشان غذای خودشان را می پزند و ظرف شان را می شویند و ... آیا زنی که شأنش داشتن خدمت کار نیست، وظیفه شوهرش هست که برای او غذا بپزد و لباس بشوید و ... یا نفقه با همان مواد اولیه و وسایل مورد نیاز محقق می شود؟

باسمه تعالی

ظاهراً در فرض سؤال دادن مواد اولیه برای تهیه غذا به زوجه کفایت می کند.

کد سایت fa9547