وسواسی یک چیز نجس را با چشمش ببیند باز هم یقینش بی اعتبار است؟
وسواسی یک چیز نجس را با چشمش ببیند باز هم یقینش بی اعتبار است؟

باسمه تعالی

اگر دیگران بگویند که این چیز، نجاست است، وسواسی هم باید آن را نجس محسوب کند اما اگر چنین نمی گویند و فقط خود وسواسی می‌گوید، وسواسی نباید آن چیز را نجس بشمارد.

کد سایت fa9537
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|وسواس