آیا در تیمم میت حنوط هم لازم است؟ در کل میت چند تیمم دارد؟
آیا در تیمم میت حنوط هم لازم است؟ در کل میت چند تیمم دارد؟

باسمه تعالی

درجایی که نمی توان میت را غسل داد، باید سه بار تیمم داده شود و حنوط هم لازم است.

کد سایت fa9529
طبقه بندی موضوعی تیمم|احکام اموات