آیا خانمی که کرم ضد آفتاب زده می تواند یک رژ لب خفیفی بزند تا رنگ لب تعدیل شود؟
آیا خانمی که کرم ضد آفتاب زده می تواند یک رژ لب خفیفی بزند تا رنگ لب تعدیل شود؟ آیا استفاده از لوازم آرایش به هر نحو برای بیرون رفتن از منزل حرمت دارد؟

باسمه تعالی 

هرگونه آرایشی که تفاوت محسوسی در چهره یا صورت ایجاد کند و در عرف مسلمانان زینت شمرده شود، باید از نامحرم پوشانده شود.

کد سایت fa9522