زمینی که با ادرار نجس شده بود، بعد از گرفتن آب کر، آب زیادی در آن محل جمع شد که رنگ و بوی نجاست هم نداشت و راه خروجی هم نبود. این آب ها پاک است؟
زمینی که با ادرار نجس شده بود، بعد از گرفتن آب کر، آب زیادی در آن محل جمع شد که رنگ و بوی نجاست هم نداشت و راه خروجی هم نبود. این آب ها پاک است؟

باسمه تعالی

هم زمین و هم آب های جمع شده پاک هستند.

کد سایت fa9512
طبقه بندی موضوعی احکام آبها|نجاسات و مطهرات