اگر شخص مقلد در صحت یکی از فتواهای مجتهد شک و تردید جدی کند و اطمینان و وثوق خودش به آن فتوا را به صورت کلی از دست بدهد، آیا باز هم آن فتوا در حق او حجت است؟
اگر شخص مقلد در صحت یکی از فتواهای مجتهد شک و تردید جدی کند و اطمینان و وثوق خودش به آن فتوا را به صورت کلی از دست بدهد، آیا باز هم آن فتوا در حق او حجت است؟

باسمه تعالی

اگر فتوا را از طریق معتبر مثل رساله عملیه یا استفتائات به دست آورده اید، باید به همان عمل کند و تردید و تشخیص مقلد نسبت به محتوای فتوا اثری ندارد.

کد سایت fa9511
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید