زمانی که منی خارج می شود و وقت غسل کردن ندارم اما محل را می شویم و از نجاست پاک می کنم آیا لباسی که برتن می کنم نجس است و با آن نمی توان نماز خواند؟
زمانی که منی خارج می شود و وقت غسل کردن ندارم اما محل را می شویم و از نجاست پاک می کنم آیا لباسی که برتن می کنم نجس است و با آن نمی توان نماز خواند؟

باسمه تعالی

1. فردی که منی از وی خارج شده است، جنب محسوب می شود و نماز با حال جنابت جایز نیست و باطل است.

2. در فرض سؤال بدن پاک شده است و لباسی که بعد از شستشو با آن قسمت از بدن برخورد می کند، پاک است و نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

کد سایت fa9509
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|اغسال