شوهر من دارای اختلال زن پوشی است به این صورت که تحریک جنسی از طریق پوشیدن لباس و آرایش زنانه انجام می شود. طبق مشاوره با روانشناس گفتند که چون این مساله مادر زادی است نمی توان آن را تغییر داد. آیا رابطه جنسی با همسرم که آرایش زنانه دارد مجاز است؟
شوهر من دارای اختلال زن پوشی است به این صورت که تحریک جنسی از طریق پوشیدن لباس و آرایش زنانه انجام می شود. طبق مشاوره با روانشناس گفتند که چون این مساله مادر زادی است نمی توان آن را تغییر داد. آیا رابطه جنسی با همسرم که آرایش زنانه دارد مجاز است؟ در غیر این صورت که ترس به گناه افتادن او را دارم نمی دانم تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

روابط جنسی و زناشویی با ایشان شرعاً اشکال ندارد.

کد سایت fa9502