اگر در فیلم و سریال و یا تبلیغات و غیره خانمی باشد که حجاب اسلامی را رعایت نمی کند، اما تبلیغ بی حجابی نمی شود، درآمد حاصل از تبلیغات و امثالش با شرایط مذکور چه حکمی دارد؟
اگر در فیلم و سریال و یا تبلیغات و غیره خانمی باشد که حجاب اسلامی را رعایت نمی کند، اما نبلیغ بی حجابی نمی شود، درآمد حاصل از تبلیغات و امثالش با شرایط مذکور چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. عدم رعایت حجاب اسلامی برای زن مسلمان جایز نیست. 
2. درآمد حاصل از بازیگری در فیلم و سریال و تبلیغ برای این خانم حرام نیست.
3. درآمد حاصل از این فیلم و سریال و تبلیغ حرام نیست.