اگر مسح پا را تا بالاتر از مفصل انجام بدهم، وضو باطل می شود؟
اگر مسح پا را تا بالاتر از مفصل انجام بدهم، وضو باطل می شود؟

باسمه تعالی

اشکال ندارد و وضو صحیح است.

کد سایت fa9473
طبقه بندی موضوعی وضو