آیا برای تشهد فراموش شده، باید در تشهد سجده سهو نیت تشهد فراموش شده را کنیم؟
آیا برای تشهد فراموش شده، باید در تشهد سجده سهو نیت تشهد فراموش شده را کنیم؟

باسمه تعالی

تشهدی که به عنوان قضای تشهد فراموش شده خوانده می شود غیر از تشهدی است که در دستور سجده سهو وارد شده است. بنابراین فردی که در نماز یک تشهد را فراموش کرده، بلافاصله بعد از نماز باید یک تشهد به نیت قضای تشهد فراموش شده را بجا آورد و سپس دو سجده سهو با تشهد و سلام مرتبط با آن را انجام دهد.