آیا گفتن آمین پس از سوره حمد، اگر به نیت بخشی از اصل شاکله نماز نباشد، نماز را باطل می‌کند؟
آیا گفتن آمین پس از سوره حمد، اگر به نیت بخشی از اصل شاکله نماز نباشد، نماز را باطل می‌کند؟

باسمه تعالی

فرض سوال گفتن آمین جایز است و نماز را باطل نمی کند؛ البته اگر گفتن آمین تبعات سوئی مانند ترویج عقاید باطل داشته باشد، جایز نیست.

کد سایت fa9466
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز