اگر در فروشگاه های کشورهای غربی بر روی گوشت‌ ها حلال نوشته می شود، فابل اعتماد هستند؟
اگر در فروشگاه های کشورهای غربی بر روی گوشت‌ ها حلال نوشته می شود، فابل اعتماد هستند؟ در چه صورت به اتیکت های حلال می‌توان اعتماد کرد؟

باسمه تعالی

اگر اتیکت حلال بر اساس یک روال قانونی زیر نظر مراکز اسلامی صادر می شود، قابل اعتماد است.