با توجه به اینکه هندو و بودایی ها برای ثروت و شادی به خداهای جداگانه ای اعتقاد دارند، آیا از لحاظ شرعی مشرک هستند؟
با توجه به اینکه هندو و بودایی ها برای ثروت و شادی به خداهای جداگانه ای اعتقاد دارند، آیا از لحاظ شرعی مشرک هستند؟

باسمه تعالی

گروه های مزبور کافر و مشرک محسوب می شوند و احکام کافر را دارند.

 

کد سایت fa9460
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|اعتقادات