گاهی در دستشویی موقع ادرار کردن به خوبی احساس می کنم که ادرار به بدنم ترشح می کند البته با چشم نمی بینم. تکلیف چیست؟
گاهی در دستشویی موقع ادرار کردن به خوبی احساس می کنم که ادرار به بدنم ترشح می کند البته با چشم نمی بینم. تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

ابدا نباید به این احساس اعتنا کنید و چه اعتنا به این موارد زمینه ایجاد یا تشدید وسواس را فراهم می کند.

کد سایت fa9449
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی|نجاسات و مطهرات