آیا شیر و ماست و لبنیات را در کشورهای غربی می‌توان خورد؟
آیا شیر و ماست و لبنیات را در کشورهای غربی می‌توان خورد؟

باسمه تعالی

تا زمانی که به نجاست یا حرمت آن ها علم و یقین ندارید، خوردن آن ها اشکال ندارد.

کد سایت fa9448