اگر سرامیک با خون نجس شده باشد و آب قلیل سه بار روی محل نجس ریخته باشیم، به طوری که اثری از خون نمانده باشد ولی آن آب را جمع نکرده باشیم، آیا سرامیک نجس است؟
اگر سرامیک با خون نجس شده باشد و آب قلیل سه بار روی محل نجس ریخته باشیم، به طوری که اثری از خون نمانده باشد ولی آن آب را جمع نکرده باشیم، آیا سرامیک نجس است؟ اگر عین نجاست را برطرف کرده باشیم چطور؟

باسمه تعالی

1. برای شستن چیزی که با خون نجس شده است، پس از برطرف کردن عین نجاست یکبار آب قلیل روی آن بریزند و جدا شود، پاک می شود.

2. در شستن زمین اگر عین نجاست را برطرف کند و یکبار آب قسمت نجس بریزد و آب از محل نجس حرکت کند و جدا شود، هم زمین و هم غساله جمع شده پاک است.

3. اگر عین نجاست را با آب برطرف می کند، می تواند همان شستن را پس از برطرف شدن عین نجاست ادامه دهد و یکبار شستن صدق می کند. پس از جدا شدن آب از محل، آب غساله را با چیزی مثل پارچه جمع کند و زمین پاک می شود.

کد سایت fa9430
طبقه بندی موضوعی احکام آبها