من تقریباً در همه خواب هایم آگاهی و نوعی اختیار دارم دارم؛ یعنی می دانم که خواب می بینم. اگر در چنین خواب ها به خواسته خودم محتلم شوم گناه است؟
من تقریباً در همه خواب هایم آگاهی و نوعی اختیار دارم دارم؛ یعنی می دانم که خواب می بینم. اگر در چنین خواب ها به خواسته خودم محتلم شوم گناه است؟

باسمه تعالی

اگر فرد واقعاً در حال خواب باشد و عملی را که در حال بیداری انجام آن گناه است، با اراده و اختیارش مرتکب شود، شرعاً گناهی انجام نداده است؛ البته اگر کسی به لحاظ روحی، حتی در خواب توانایی کنترل نفس خویش را دارد، بسیار شایسته است که بدان اهتمام ورزد و حتی الامکان از انجام گناه حتی در خواب پرهیز نماید.

کد سایت fa9428
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی|توبه