آیا می شود با فردی شراکت داشته باشیم که اعتقادی به خمس نداشته و خمس مالش را نمی دهد؟
آیا می شود با فردی شراکت داشته باشیم که اعتقادی به خمس نداشته و خمس مالش را نمی دهد؟

باسمه تعالی

اگر به مالی خمس تعلق گرفت و هر یک از دو شریک سهم خود را جدا کرد، هر یک باید خمس مالی را که برداشته بپردازد. اینجا نیاز به اذن مجتهد نیست و اگر یکی از دو شریک خمس مالی را که دریافت کرده، نپردازد، مشکلی برای شریک دیگر پیدا نمی شود.

 

 

کد سایت fa9426
طبقه بندی موضوعی مئونه|مسائل متفرقه شرکت