اگر بخواهیم گوشی یا لپ تاپ مان را که از سال خمسی گذشته بفروشیم یا هدیه بدهیم، آیا شامل خمس می شود؟
اگر بخواهیم گوشی یا لپ تاپ مان را که از سال خمسی گذشته بفروشیم یا هدیه بدهیم، آیا شامل خمس می شود؟ اگر هدف از فروش خرید مدل بهتر لپ تاپ با گوشی بود چطور؟ اگر هدف صرف کسب پول باشد، چطور؟

باسمه تعالی

1. اگر با توجه به شأن خود به این مدل از گوشی یا لپ تاپی که در اختیارتان هست، نیاز داشته و دارید، تاکنون مشمول خمس نبوده و تا وقتی این نیاز باقی است، خمس نخواهد داشت.

2. اگر فروخته شود و پولش برای برای تهیه مایحتاج دیگر زندگی پس انداز شود یا صرف خرید گوشی یا لپ تاپ دیگر شود و یا صرف هدیه ای شود که در نظر عرف این مقدار هدیه دادن از جانب شما متعارف است، خمس ندارد. 

کد سایت fa9423
طبقه بندی موضوعی مئونه