وقت نماز شب از نیمه شب شرعی است یا از اول شب؟
وقت نماز شب از نیمه شب شرعی است یا از اول شب؟

باسمه تعالی

وقت نماز شب 12 ساعت و ربع بعد از اذان ظهر شروع می شود و تا اذان صبح ادامه دارد.

کد سایت fa9416
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی