آیا می‌توان نافله صبح را بعد از نماز عشا خواند؟
آیا می‌توان نافله صبح را بعد از نماز عشا خواند؟

باسمه تعالی

خیر، ولی بعد از نماز شب می توان نافله صبح را خواند.

 

 

کد سایت fa9415
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی