امام جماعتی که در طول عمر نمازش قضا نیست آیا او می تواند در شب قدر برای انجام قضای مؤمنین وظیفه امامت را انجام بدھد در یں صورت نیت امام به چه صورت خواهد بود؟
امام جماعتی که در طول عمر نمازش قضا نیست آیا او می تواند در شب قدر برای انجام قضای مؤمنین وظیفه امامت را انجام بدھد در یں صورت نیت امام به چه صورت خواهد بود؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال اقتدا به ایشان صحیح نیست.

 

کد سایت fa9409
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|نماز جماعت