فرش منزل با ادرار بچه نجس شده و امکان جابجایی فرش نیست. آیا با آب شیلنگ می توان نحاست را روی فرش شست؟
فرش منزل با ادرار بچه نجس شده و به دلیل اینکه کمد سنگین و غیر قابل جابجایی در کناره فرش روی فرش قرار گرفته امکان جابجایی فرش برای ارسال به قالیشویی و شستشوی فرش نیست. آیا با آب جاری شیلنگ می توان نحاست را روی فرش شست؟

باسمه تعالی

اگر عین نجاست در آن نباشد و یکبار با آب شیلنگ (متصل به کر) روی قسمت نجس بگیرید که کاملاً آن قسمت را در بر بگیرد، پاک می شود.

کد سایت fa9394
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات