دیدن و شنیدن برنامه های افشاگری که در شبکه های اینترنتی و مجازی در مورد افراد سیاسی یا سلبریتی ها چه حکمی دارد؟
دیدن و شنیدن برنامه های افشاگری که در شبکه های اینترنتی و مجازی در مورد افراد سیاسی یا سلبریتی ها؛ چه داخلی یا خارجی و چه مسلمان یا غیر مسلمان؛خصوصاً در انتخابات پخش می شود و راست یا دروغ بودن آنها معلوم نیست، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. تولید و انتشار این نوع برنامه ها اگر حاوی تهمت، غیبت یا تعرض به آبروی افراد محترم، باشد، جایز نیست.

2. دیدن و شنیدن برنامه های مزبور اگر منجر به شیوع و انتشار نشود و نیز تأیید رفتار تولید کننده و منتشر کننده نباشد، حرام نیست.

 

کد سایت fa9366