دیده می شود بعضی در فضای مجازی جلوی دوربین غذا می خورند و آن را انتشار می دهند که برای مخاطب جالب و مورد توجه است. آیا انجام این کار حلال است؟
دیده می شود بعضی در فضای مجازی جلوی دوربین غذا می خورند و آن را انتشار می دهند که برای مخاطب جالب و مورد توجه است. آیا انجام این کار و ویدئو درست کردن از آن حلال است؟ و درمد ناشی از این کار ها که شاید به آن ASMR هم بگویند مثل غذا خوردن جلو دوربین و ... حلال است

باسمه تعالی

اگر آمیخته به مفسده و گناه نباشد، حرام نیست و درآمد حاصل از  آن نیز حلال است.

کد سایت fa9350