آیا می توانم بدون اجازه مجتهد، خمس مال خودم را به مستحقین بپردازم؟
آیا می توانم بدون اجازۀ مجتهد، خمس مال خودم را به مستحقین بپردازم؟

باسمه تعالی

1. وجوهات شرعیه به شخصیت حقوقی امامت یعنی شأن ولایت امام جامعه تعلق می گیرد. بنابراین در عصر حضور در اختیار امام ـ علیه السلام ـ یا نائب خاص ایشان و در عصر غیبت در اختیار مجتهدان جامع الشرایط قرار می گیرد که دارای شأن ولایت هستند.

2. وجوهات شرعیه با نظر افراد مزبور در محدودۀ مشخص شدۀ آن در فقه به مصرف می‌رسد.

3. اگر افراد مزبور به کسی اجازۀ مصرف دهند، مصرف خمس برای وی جایز است و گرنه حرام است.

کد سایت fa935