من جذب یک تیم ورزشی در اروپا شدم رفتم آنجا گفتن یکی از ضوابط پذیرش این است که مسیحی شوی. آیا این فرد می تواند تقیه کند؟
من جذب یک تیم ورزشی در اروپا شدم رفتم آنجا گفتن یکی از ضوابط پذیرش این است که مسیحی شوی. آیا این فرد می تواند تقیه کند؟

باسمه تعالی

اگر عضویت در آن تیم ضرورتی عقلایی دارد و تیم دیگری که بتواند در آن عضو شود وجود ندارد و در فرض تقیه می تواند به وظایف شرعی عمل کند و مسیحی شدن ظاهری وی باعث انحراف عقیدتی فرد دیگری نمی شود، جایز است، تقیه کند و اگر این شروط محقق نیست، نمی تواند تقیه کند.

کد سایت fa9343
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|تقیه