ساخت مسجد و اقامه نماز جمعه در باغ حسینه چه حکمی دارد؟
باغی در کنار حسینه است که گفته می شود متعلق به حسینه و مخصوص نماز عیدین است، برخی قصد دارند در این باغ مسجد بسازند و ما نیز گاهی به دلیل کثرت جمعیت نماز جمعه را در آن باغ برگزار می کنیم. ساخت مسجد و اقامه نماز جمعه در باغ حسینه چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر از طریق وقف نامه یا از طرق معتبر شرعی (مانند شهرت موضوع به گونه ای که اطمینان آور باشد) مصارف وقف دقیقاً  معلوم گردد، باید طبق همان عمل شود. بنابراین اگر مثلاً صرفاً برای نماز عید وقف شده باشد، خواندن نماز جمعه در آن جایز نیست یا اگر واقف هر گونه ساخت و ساز در این مکان را ممنوع دانسته باشد، ساخت مسجد جایز نخواهد بود. 

اما اگر معلوم گردد این مکان وقف شده که نماز عید بخوانند ولی محرز نیست که در نظر واقف سایر امور مانند نماز جمعه در آنجا ممنوع شده باشد یا محرز نیست که واقف هر گونه ساخت و سازی را ممنوع شمرده باشد، در این فرض خواندن نماز جمعه و ساخت مسجد با اجازه متولی خاص یا  فقیه جامع الشرایط اشکال ندارد. 
البته اگر وقف بودن و استفاده برای نماز عیدین محرز باشد، ولی محرز نباشد که برای این کار وقف شده یا اصلا وقف محرز نباشد، به طریق اولی خواندن نماز جمعه  یا ساختن مسجد ا اجازه متولی خاص یا  فقیه جامع الشرایط اشکال ندارد.

کد سایت fa9342