آیا روزه گرفتن شخص مسافری که نماز او شکسه است، باطل است؟
آیا روزه گرفتن شخص مسافری که نماز او شکسه است، باطل است؟

باسمه تعالی

روزه کسی که شرعاً مسافر محسوب می شود و نمازش شکسته است، چنانچه قبل از ظهر از وطنش خارج شده باشد، صحیح نیست و لی چنانچه بعد از ظهر از وطنش خارج شده باشد، روزه همان روزش صحیح است ولی روزه روزهای بعد که در سفر می گیرد صحیح نیست؛ البته در برخی موارد حتی روزه همین روزها هم صحیح است مثل آنکه نذر کند در سفر روزه بگیرد.

کد سایت fa9329
طبقه بندی موضوعی احکام روزه مسافر