حکم انجام کارهایی که باعث ترویج و تقویت تقویم میلادی می‌شود، چیست؟
حکم انجام کارهایی که باعث ترویج و تقویت تقویم میلادی می‌شود، چیست؟

باسمه تعالی

مادامی که باعث ترویج فرهنگ ضد اسلامی و غیر اسلامی نشود، حرام نیست.

کد سایت fa9320
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی