آیا حکم ارتداد مرگ است؟
آیا حکم ارتداد مرگ است؟

باسمه تعالی

شخصی که پدر و مادرش یا یکی از آن ها مسلمان است و پس از رسیدن به سن تمییز و درک صحیح از ناصحیح، اسلام را بر می گزیند و سپس از اسلام بر می گردد و این امر را اظهار می کند، حکمش اعدام است که تشخیص تمام این شرایط نیاز به علم دارد و معمولاً جز توسط فقیه جامع الشرایط یا مجتهد متجزی در امور قضایی و کیفری، آن هم پس از بررسی دقیق، میسور نیست.

کد سایت fa9313
طبقه بندی موضوعی ارتداد