حکم سجده بر آجر یا گچ پخته شده چیست؟
حکم سجده بر آجر یا گچ پخته شده چیست؟

باسمه تعالی

سجده بر آجر و گچ صحیح است.

کد سایت fa9300
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار|واجبات نماز