شخصی نذر کرده روزه بگیرد ولی الآن به علت بیماری نمی تواند بجا بیاورد. حکمشان چیست؟
شخصی نذر کرده روزه بگیرد ولی الآن به علت بیماری نمی تواند بجا بیاورد. حکمشان چیست؟

باسمه تعالی

اگر نذر معین بوده؛ مثلاً نذر روزه یک روزه خاص را کرده و الآن از انجام آن ناتوان است، عمل به نذر واجب نیست و ترک آن کفاره ندارد.

کد سایت fa9299