آیا سیگار مالیت دارد؟
آیا سیگار مالیت دارد؟

باسمه تعالی

سیگار از نظر شرعی مالیت ندارد و خرید و فروش آن جایز نیست؛ البته سیگار مالکیت دارد و تصرف در آن بدون اذن مالک جایز نیست.

کد سایت fa9290